دسته بندي مطلب: شعر دانلود مجموعه 72 نت موسیقی دانلود مجموعه 72 نت موسیقیموسیقی هنری است که از صدا ها تشکیل شده است. عناصر تشکیل دهنده موسیقی عبارتند از ریتم و مفاهیم مربوط به آن شامل ضرب، متر، مفصل بندی، شدت و ویژگی های صوتی رنگ صدا میباشد.  برای نواختن موسیقی احتیاج به ...